Coaching & educatie

 

 

Home

 

 

Over mij

Contact

 

 

 

Samenvatting

Ambitie

In de transitie naar de nieuwe samenleving wachten ons geweldige uitdagingen waarin jonge mensen een cruciale rol spelen. Innovatie van de samenleving door het verbinden van generaties. Hiervoor wil ik mijn ervaring, talent en creativiteit inzetten: the creating elements

 

Ontwerpen

Inspiratie

Technologie

Werkwijze

Management

Resultaten

Coaching & educatie

Meer resultaten

Cross overs en Integrale Mobiliteit

Referenties/Links

Beeldende kunst, dans en poëzie

Inspiratie

Samenvatting

 

Samenwijs is samen creëren uitgaande van gelijkwaardigheid en wederzijds belang van alle betrokkenen.

Samenwijs ondersteunt de zelfbewuste authentieke ontwikkeling van individuen, organisaties en maatschappij.

Samenwijs creëert belevenissen.

 

 

Ruim 15 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van onderzoek en ontwikkeling naar onderwijs. In deze periode heb ik vrijheid genoten en gebruikt om samen met collega's vorm te geven aan deze nieuwe opleiding. Zowel in kennisgestuurd als studentgestuurd onderwijs heb ik als docent/onderzoeker innovaties gezocht, gevonden en gerealiseerd. Nu de opleiding na 10 ruim jaar volwassen is en staat wil ik mijn kennis, ervaring en passie breder delen en inzetten.

Ik heb veel professionele ervaring en wil deze graag delen in woord/beeld/dialoog. Binnen het realiseren van veranderingen/transities ligt mijn kracht in het doorlopen van het hele proces van visie naar realisatie. Ik ben een creatieve geest op vele disciplines (ook kunst/vormgeving/organisatie/management) en weet hoe dit te combineren en in te zetten. Hiermee zet ik me voor de verandering naar een nieuwe duurzame aarde en samenleving. De wereld is in jou en jij bent in de wereld. Hierin zijn wij allen één.

 

 

Samen groeien is een essentieel element van onderwijs>> Samenwijs. Meekijken door de ogen van de student en ruimte geven voor ontwikkeling vanuit een zelfbewuste keuze. Idem voor docenten. Het kan niet zo zijn dat de student groeit en de docent niet. Bij het zo inrichten van een opleiding is het belangrijk om de brug te bouwen van dromen+talent naar daden en van daden naar resultaat. De docent is hierbij de coach, adviseur helper maar ook de beheerser van het ambacht.

 

Het I-college wil opleidingen, onderzoek en bedrijven verbinden en samen leren door kennis, inzichten en ervaringen vrij uit te wisselen en al doende nieuwe manieren te ontwikkelen om met de uitdagingen van de toekomst om te gaan

 

Werkwijze

Resultaten

Meer resultaten

Het verbinden van woorden en daden is cruciaal. Beginnen en ervaren. Zowel in de ontwikkeling van studiemateriaal maar ook door het organiseren en vormgeven van de platforms waarin dat kan groeien. Bijvoorbeeld door zelforganiserende (student centraal) projecten, toegepast onderzoek, symposia en een community of practice. Als docent stel ik me daarbij actief en kwetsbaar op door me deelgenoot te maken van de ambitie van de studenten. Het samenwijs kan alleen ontstaan door samen beleven in een cultuur van wederzijds respect en vertrouwen gericht op laten vliegen van de student. Uiteindelijk overstijgt de student hierbij -op zijn/haar specialisatie- altijd de docent!

De uitdaging is het inspireren en mobiliseren van de energie van waaruit de studenten hun meesterschap kunnen ontwikkelen. Hierbij zijn de stappen steeds vertrouwen, verbinden en daarna realiseren en op om de cirkel te sluiten het delen van de ontwikkelde kennis en inzichten. Deze cirkel sluit zeer nauw aan bij de bekende management cycli (als PDCA) en educatie cycli (als SECI).

De cyclus van coaching is hierbij universeel en dus toepasbaar op individuen, groepen en organisaties door alle generaties heen. Vertrouwen, verbinden en realiseren is per definitie een productieve cyclus die altijd tot resultaat leidt. Resultaat, hoe klein ook, is een basis voor reflectie en het opbouwen van vertrouwen. Aansluitend daarop de plusmotivatie cyclus.

 

Over deze principes van coaching heb ik het boek Samenwijs geschreven. Samenwijs is een variant op vele gelauwerde stromingen binnen de nieuwe economie waarin de groeikracht de optelsom is van vakmanschap, verbinding en vertrouwen [ref. Anke Wiersma, de mens centraal in de nieuwe economie]

 

Samenwijs grijpt ook direct in op mogelijkheden van de digitale media en de nieuwe generaties denkers en doeners. Het staat voor collectieve, humane en ecologisch verantwoorde groei. Het gaat om het delen van dat wat je drijft (het waarom), daarop een hartsverbinding aan te gaan en van daaruit te gunnen. Gunnen is geven vanuit je hart en een diepgaande waardeverbinding.

In georganiseeerrde vorm heet dit het I college. I staat hierbij I staat voor: Individueel, Interactief, Inspiratie, Integratie, Integriteit, Intellect, Innovatie, etc..

Het I college faciliteert via die wijze netwerken, kennisdeling en samenwerking

 

Resultaten worden op meerdere niveau’s bereikt: van kennisverzameling, ordening en disseminatie naar de toepassing en verdieping. Dat is de inhoudelijke cyclus waarbij vakinhoudelijke toetsing de maatstaf is. Bij een bredere benadering volgen de competenties en bij een weg naar de kern van de drijfveren komen we bij het waarom van het leren en het zelfbewustzijn en de conditionering van ons denken en doen.

Logischerwijs, en dat is ook de weg naar meesterschap in de didactiek van educatie, heb ik zelf ook al deze stappen doorlopen: een rijke literatuurdatabase (kennis en methodisch); stapels dictaten; vele cursuscycli; tientallen real life studentenprojecten (van 2 tot ruim 100 studenten) ; gedachten en notities over educatie. Uiteindelijk doordat je je eigen meesterschap beheerst dat delen met de studenten. Deze zeer persoonlijk en hartsverbinding aangaan die men name tot zijn recht komt in projectcoaching en het begeleiden van stagiaires/afstudeerders.

 

Het coachen in het proces van hun meersterschap: prachtig!

Het is natuurlijk het resultaat dat telt en de waardering en feedback zijn daarvoor maatgevend. Deze is zeer hoog en positief. Zowel op inhoud, competenties en de persoonlijke relaties. Samen groeien kan alleen door samen een hartsverbinding aan te gaan met mijn rol als coach.

 

Resultaten worden voor mij daarvoor bepaald door de groei die mensen doormaken, want daar coach ik op. Om de termen van Hogeschool Rotterdam te spreken: overtref jezelf.

Het succes wordt bepaald door de conditionering aan het begin van het project. Het vertrouwen (subjectief (persoonlijk) en objectief (inhoudelijk)) in combinatie met de juiste focus en verbinding met de omgeving zijn in hoge mate bepalend voor het eindniveau. Mijn coaching is heel direct daarop: zelfbewustzijn en eigenaarschap ervaren. Vanaf deze basis wordt het proces meestal goed doorlopen en is de volgende coachings ronde op communicatie van de resultaten in rapportage en presentatie.

 

Dan gaat het om het zijn van de meester!

 

Waar ben ik trots op? Enige voorbeelden

 

Het ESCBO project: Zie ook leaflet management: Dit project heeft grote groeikansen gegeven aan de studenten. Een unieke kans om zelf een voertuig te definiëren, te ontwikkelen en te bouwen.

 

Het OSGV project. Deze ontwikkeling is vormgegeven binnen een virtueel bedrijf waarvan ik de organisatiestructuur heb opgezet en de vacatures heb gedefinieerd. Studenten moesten solliciteren en zo ontstond er een goede match tussen de ambitie en de kansen die het project bood.

 

Afstudeerprojecten: De student moet het meesterschap aantonen in een project met drie belanghebbenden: bedrijf, school en (centraal) de student. Voor studenten zijn dit vaak life-changing events met een grote impact op het persoonlijke vlak. Vanuit dat weten en bewustzijn coach ik de studenten en stimuleer ik ze om van het afstudeerproject ook een belevenis te maken om nooit te vergeten. En zo gebeurt het ook!

 

Mijn readers (dictaten) en studiemateriaal: Dit zijn steeds complete sets opgebouwd in basis/toepassing en verdieping, gekoppeld aan het methodisch denk/ontwerpproces met een uitgebreide en traceerbare literatuurbasis.

 

Het ingenieursbureau: geïnspireerd mede door het OSGV project is dit vormgegeven. Een studentenleerbedrijf dat in de organisatie de verbinding vormt tussen de opleidingen en de kenniscentra.

 

De Community of Practice Future Mobility (ontwikkeling en realisatie; mederegisseur is Ans Boersma) : Innovatie door het verbinden van generaties in de Triple Helix Onderwijs-Onderzoek-Praktijk. Vanuit het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie.
De bijbehorende wiki omgeving waarop de digitale community van de CoP Future Mobility is vormgegeven heeft de volgende takken: Projecten, Onderwijs, Netwerk, Media en literatuur en Nieuwslinks.

 

Het United Mobility project en Second Life Vehicle project: Beide projecten lopen parallel en benantwoorden drie vragen:

1.      Van onderwijs naar Samenwijs: Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie  en hoe maken we optimaal gebruik van de kennis, het talent en de ervaring in de Triple helix Onderwijs-Onderzoek-Praktijk?

2.      Van visie naar product: Hoe kan duurzame mobiliteit worden gerealiseerd door middel van het ‘vergroenen’ van het bestaande wagenpark en het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsconcepten?

3.      Van product naar markt: Hoe kan de transitie naar de duurzame mobiliteit worden gerealiseerd binnen de kaders van de WEconomy?

De projecten heb ik ontwikkeld, Second Life Vehicle samen met Ans Boersma, en ontwikkelen zich volgens plan (en mijn droom!!) van project naar beweging met nu al 150 studenten van meerdere Hogescholen, MBO's en disciplines betrokken. Daarnaast een sterke betrokkenheid en chemie met de experts en belanghebbenden in het beroepenveld. Alles wordt gedocumenteerd en gepresenteerd op de Community of Practice Future Mobility.

 

 

 

 

 

 

Links

Referenties

 

 

HR GTZero magazine

Leaflet Samenwijs

Leaflet I-College

Leaflet CoP Future Mobility

Leaflet United Mobility project

Leaflet Second Life Vehicle

 

Recente publicaties lopende projecten United Mobility, Second Life Vehicle en de CoP Future Mobility

·        Studenten ontwerpen hun toekomstige mobiliteit (30 april 2015)

·        United Mobility en Second Life Vehicle, van concept naar realisatie (8 september 2015)

·        Nieuwe Business Modellen (NBM) stappenplan (2 oktober 2015)

·        Samenwijs en verder: Innovatie door het verbinden van generaties in de Triple Helix Onderwijs-Onderzoek-Praktijk en de Community of Practice Future Mobility (15 oktober 2015)